Podstawowe zasady prawa cywilnego – co każdy powinien wiedzieć

Podstawowe zasady prawa cywilnego – co każdy powinien wiedzieć

Podstawowe zasady prawa cywilnego – co każdy powinien wiedzieć

Prawo cywilne dotyczy nas wszystkich, ponieważ reguluje relacje między ludźmi, a także między jednostkami a instytucjami. Warto znać jego podstawowe zasady, aby móc skutecznie bronić swoich praw i interesów.

 1. Zasada swobody umów
  Swoboda umów to jedna z podstawowych zasad prawa cywilnego. Oznacza ona, że strony umowy mają prawo do zawarcia dowolnej umowy, o ile nie jest ona sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami. Istnieją jednak pewne ograniczenia w tym zakresie, np. zakaz zawierania umów o charakterze przestępczym.

 2. Zasada odpowiedzialności cywilnej
  Zasada ta mówi o tym, że osoba, która wyrządziła szkodę innemu człowiekowi, jest zobowiązana do jej naprawienia. Przewiduje się dwa rodzaje odpowiedzialności: deliktową i kontraktową. Odpowiedzialność deliktowa wynika z naruszenia przez jedną osobę dóbr osobistych, rzeczowych lub majątkowych drugiej osoby. Odpowiedzialność kontraktowa z kolei wynika z naruszenia umowy.

 3. Zasada cesji praw
  Cesja praw to inaczej przeniesienie praw z jednej osoby na drugą. Zgodnie z zasadą cesji praw, osoba, która posiada jakiś konkretny prawny stosunek, może przenieść go na inną osobę, na przykład w przypadku sprzedaży czy dziedziczenia.

 4. Prawo własności
  Prawo własności jest jednym z ważniejszych elementów prawa cywilnego. Obejmuje ono prawo do kupowania, sprzedawania, dziedziczenia, korzystania i zarządzania rzeczami. Właściciel ma prawo do decydowania o sposobie użytkowania rzeczy, jak również do otrzymywania korzyści z ich użytkowania.

 5. Zasady związane z umowami
  Umowa może być zawarta ustnie lub na piśmie. W przypadku umowy zawartej ustnie bardzo trudno jest udowodnić jej treść i warunki, dlatego zawsze warto sporządzić ją na piśmie. W umowie powinny się znaleźć: strony umowy, przedmiot umowy, cena oraz termin wykonania umowy. Ważne jest także, aby umowa była zawarta dobrowolnie i z pełną świadomością skutków jej podpisania.

Podsumowując, znajomość podstawowych zasad prawa cywilnego jest niezwykle istotna, aby móc skutecznie bronić swoich praw i interesów. Zasady te dotyczą relacji między ludźmi, a także między jednostkami a instytucjami. Zasady, o których mowa wyżej, to jedynie niektóre z najważniejszych. Warto zwrócić uwagę także na inne, takie jak zasada przedawnienia roszczeń czy zasada nienaruszalności własności.