Prawo konsumenckie – prawa i obowiązki konsumentów

Prawo konsumenckie – prawa i obowiązki konsumentów

Prawa i obowiązki konsumentów

Każdy z nas, jako konsument, ma swoje prawa i obowiązki wobec sprzedawców i producentów. Dzięki ustawie o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014.827) „kupowanie” nie jest już jednostronnym procesem, w którym przedsiębiorca może narzucić swoje warunki. W artykule tym przedstawimy najważniejsze prawa, jakie przysługują konsumentom oraz informacje na temat ich obowiązków.

Prawa konsumentów

  1. Prawo do informacji

Każdy konsument ma prawo do dokładnych i pełnych informacji o cechach produktu lub usługi, które zamierza nabyć. Zgodnie z ustawą, sprzedawca lub producent muszą dostarczyć wszystkie niezbędne informacje przed zawarciem umowy. Informacje to m.in. opis produktu lub usługi, jej cena, data produkcji, termin ważności, gwarancja, instrukcja obsługi. W przypadku nieudzielania konsumentowi informacji lub podawania nieprawdziwych informacji może on skorzystać z przysługującego mu prawa do reklamacji.

  1. Prawo do reklamacji

Konsument, który zakupił produkt lub skorzystał z usługi ma prawo do reklamacji, jeśli produkt okazał się wadliwy lub niezgodny z umową. W takim przypadku konsument może zgłosić reklamację w ciągu 2 lat od dnia zakupu lub wykonania usługi. Producent lub sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie rozpatrzyć reklamację i podjąć odpowiednie kroki, np. naprawę produktu lub zwrot pieniędzy.

  1. Prawo do odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, np. przez internet, na odległość lub w wyniku tzw. sprzedaży domowej. Przysługuje mu to przez 14 dni od daty otrzymania towaru lub zawarcia umowy. Konsument nie musi podawać przyczyny odstąpienia od umowy i nie ponosi kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu towaru.

Obowiązki konsumentów

  1. Obowiązek zapoznania się z umową

Konsument ma obowiązek przeczytać i zapoznać się z treścią umowy, którą podpisuje. Warto również zwrócić uwagę na wszelkie dodatkowe koszty, opłaty i inne zobowiązania w niej zawarte. W przypadku pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z przedsiębiorstwem przed podpisaniem umowy.

  1. Obowiązek zachowania ostrożności przy korzystaniu z produktów

Konsument ma obowiązek zachowania ostrożności i używać produktów zgodnie z przeznaczeniem. Nie wolno również modyfikować produktów, np. zmieniać ich parametrów lub podłączać do innych urządzeń, co może prowadzić do uszkodzenia produktu lub wypadków.

  1. Obowiązek zapłaty za produkt lub usługę

Konsument ma obowiązek dokonania zapłaty za produkt lub usługę w czasie i na warunkach, które zostały uzgodnione z przedsiębiorcą. W przypadku zwłoki w płatnościach, przedsiębiorca może naliczyć odsetki za opóźnienie.

Podsumowanie

Każdy konsument ma swoje prawa i obowiązki. Prawa te wynikają z ustawy o prawach konsumenta i dostarczają nam narzędzi do skutecznego egzekwowania naszych praw. Obowiązki konsumentów są związane z podstawowym postulatem odpowiedzialnego podejścia do zakupów i korzystania z produktów. Konsument, świadomie korzystający z praw i obowiązków, może zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy, a także skutecznie chronić swoje interesy.