Prawo międzynarodowe – podstawowe zasady i porozumienia międzynarodowe

Prawo międzynarodowe – podstawowe zasady i porozumienia międzynarodowe

Prawo międzynarodowe – podstawowe zasady i porozumienia międzynarodowe

Prawo międzynarodowe to zbiór norm, których podstawowym celem jest regulacja stosunków między państwami oraz ich obywatelami. Istnieje wiele porozumień międzynarodowych, które regulują te normy, a ich przestrzeganie jest warunkiem rozwoju międzynarodowego porządku prawnego. W tym artykule przedstawimy podstawowe zasady prawa międzynarodowego oraz najważniejsze porozumienia międzynarodowe.

 1. Podstawowe zasady prawa międzynarodowego
  Podstawowym źródłem prawa międzynarodowego są przepisy ogólnie uznawanej praktyki międzynarodowej oraz zasady wynikające z powszechnie uznawanych zasad moralnych i etycznych. Nie ma jednak jednego, jednoznacznego źródła prawa międzynarodowego. Wyróżnić można jednak kilka jego podstawowych zasad, m.in.:
 • Surogatka zasada suwerenności państwowej, która mówi o tym, że każde państwo ma prawo do niezależnej i suwerennej organizacji swojego terytorium, ustalania własnej polityki wewnętrznej i zagranicznej, a także do samostanowienia.
 • Zasada niedyskryminacji, która zakłada, że każda osoba, niezależnie od płci, rasy, narodowości, czy wyznania, ma prawo do ochrony przed dyskryminacją i równego traktowania.
 • Zasada poszanowania praw człowieka, która wymaga, by państwa przestrzegały praw człowieka i ich wolności.
 1. Porozumienia międzynarodowe
  Porozumienia międzynarodowe stanowią integralną część prawa międzynarodowego. Dotyczą one wielu dziedzin, np. ochrony środowiska, praw człowieka, czy sprawiedliwości międzynarodowej. Niektóre najważniejsze porozumienia międzynarodowe to:
 • Konwencja o prawach dziecka, która ma na celu ochronę praw dzieci, ich przetrwanie, ochronę przed przemocą, wykorzystywaniem i wykluczeniem społecznym.
 • Konwencja haska o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego, która ma na celu ochronę dziedzictwa kulturowego przed zniszczeniem i kradzieżą w czasie wojny.
 • Konwencja genewska o ochronie osób cywilnych podczas czasu wojny, która przewiduje ochronę cywilnych ludności w czasie konfliktów zbrojnych.
 1. Ochrona praw człowieka
  Ochrona praw człowieka jest jednym z podstawowych celów prawa międzynarodowego. Istnieje wiele dokumentów międzynarodowych, których podstawowym celem jest ochrona praw człowieka. Wśród nich wymienić można:
 • Powszechną Deklarację Praw Człowieka, którą przyjął Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 r.
 • Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, która weszła w życie w 1953 r. i ma na celu ochronę praw człowieka w Europie.
 • Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych oraz Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, socjalnych i kulturalnych, które przyjęto w 1966 r. i stanowią istotny krok w kierunku ochrony praw człowieka.
 1. Regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska
  Ochrona środowiska naturalnego stanowi ważny element prawa międzynarodowego. W celu przeciwdziałania globalnym problemom środowiskowym, jak zmiany klimatu, utrata bioróżnorodności czy degradacja gleb, ustanowiono wiele międzynarodowych porozumień, m.in.:
 • Konwencja ramowa ONZ w sprawie zmian klimatu, która ma na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
 • Konwencja onz o ochronie bioróżnorodności, która zakłada ochronę różnorodności biologicznej Ziemi i regularne monitorowanie stanu zagrożenia różnorodności biologicznej.
 • Konwencja haska o zakazie używania, magazynowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, która ma na celu zakaz używania min przeciwpiechotnych.
 1. Sprawiedliwość międzynarodowa
  Sprawiedliwość międzynarodowa to zasada, którą kieruje się światowy porządek prawa. Chodzi tutaj o wprowadzenie elementów sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, w oparciu o stosowanie powszechnych wartości i zasad. Istnieją na ten temat specjalne porozumienia i umowy, które regulują międzynarodowe stosunki polityczne, gospodarcze oraz między państwami a obywatelami, m.in.:
 • Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, który powstał w 1946 roku jako organ pomocniczy ONZ i ma na celu rozwiązywanie sporów między państwami.
 • Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, który zdefiniował i kryminalizuje m.in. zbrodnie przeciwko ludzkości, ludobójstwo i zbrodnie wojenne.
 • Konwencja haska o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów urzędowych wydanych za granicą, która stanowi ujednolicenie prawa państw członkowskich w zakresie legalizacji dokumentów urzędowych.

Podsumowanie
Prawo międzynarodowe to zbiór norm i zasad, które regulują stosunki między państwami oraz ich obywatelami. Podstawowe źródła prawa międzynarodowego to przepisy ogólnie uznawanej praktyki międzynarodowej oraz zasady wynikające z powszechnie uznawanych zasad moralnych i etycznych. Istnieje wiele porozumień międzynarodowych, które regulują te normy, a ich przestrzeganie jest warunkiem rozwoju międzynarodowego porządku prawnego. Ochrona praw człowieka, ochrona środowiska naturalnego oraz sprawiedliwość międzynarodowa to najważniejsze cele prawa międzynarodowego.