Prawo pracy a mobbing w miejscu pracy – zasady i prawa chroniące przed mobbingiem

Prawo pracy a mobbing w miejscu pracy – zasady i prawa chroniące przed mobbingiem

Prawo pracy a mobbing w miejscu pracy – zasady i prawa chroniące przed mobbingiem

Miejsce pracy powinno być bezpieczne oraz wolne od dyskryminacji i mobbingu. Niestety, wiele osób spotyka się z takim zachowaniem w swoim miejscu zatrudnienia. Dlatego też, prawo pracy posiada różne regulacje, które chronią pracowników przed mobbingiem. W tym artykule przedstawimy państwu zasady i prawa, które chronią przed takim zachowaniem.

Za co można oskarżać pracodawcę?

Pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników i powinien starać się stworzyć bezpieczne środowisko pracy. Jeśli pracownik uważa, że jego prawa są łamane w miejscu pracy, powinien zwrócić się do swojego pracodawcy lub dysponować procedurami wewnętrznymi, takimi jak skarga.

Pracodawca jest odpowiedzialny za zapobieganie mobbingowi

pracodawca musi zaangażować się w walkę z mobbingiem i wyznaczyć osoby, które będą łączyły swoje siły w celu wyeliminowania takich działań. Musi też stworzyć politykę zapobiegającą mobbingowi i promować ją wśród pracowników. Pracownicy powinni być świadomi, że ich pracodawca podejmuje kroki w celu zapewnienia im bezpiecznego miejsca pracy.

Co to jest mobbing?

Mobbing jest powtarzającym się zachowaniem, które powoduje szkodę wobec pracownika. Można mu przypisać takie działania jak: obrażanie, odrzucanie, izolowanie, ignorowanie, zastraszanie, a także fałszywe oskarżenia czy nieuzasadnione nakazy. Jest specyficznym rodzajem nadużycia, ponieważ jest ukierunkowany na jedną lub kilka osób i jego celem jest osłabienie, a nawet zniszczenie ofiary.

Jakie prawa chronią przed mobbingiem?

Prawo pracy zapewnia pracownikom ochronę przed mobbingiem i dyskryminacją w miejscu pracy. Istnieją takie akty prawne jak:

  • Kodeks pracy – obejmuje ogólne postanowienia dotyczące umowy o pracę w Polsce oraz zabezpieczenie pracownika przed mobbingiem i dyskryminacją.

  • Ustawa o równym traktowaniu – stanowi ramy prawne, które zabraniają dyskryminacji na podstawie różnych kryteriów, takich jak wiek, płeć, orientacja seksualna czy pochodzenie.

  • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – ofiary przemoc w miejscu pracy i ich rodziny również są chronione przed mobbingiem, a dziedziczenie po mobbingu jest uznawane za przemoc domową.

  • Europejska Karta Praw Pracowniczych – zapewnia ona ochronę pracownikom przed mobbingiem, dyskryminacją i naruszeniem ich godności.

Co zrobić w przypadku mobbingu?

Jeśli pracownik odczuwa, że jest ofiarą mobbingu, powinien zwrócić się pomoc do wyznaczonej osoby ds. mobbingu lub do inspektoratu pracy. Ważne jest, aby zachować dowody takich działań. Warto również pamiętać, że ofiara mobbingu może ubiegać się o odszkodowanie lub rekompensatę za szkody zaistniałe z powodu mobbingu.

Podsumowanie

Istnieje kilka przepisów prawnych i regulacji, które chronią pracowników przed mobbingiem. Pracodawcy powinni zwrócić szczególną uwagę na dbanie o bezpieczne miejsce pracy i wyznaczenie odpowiednich procedur w przypadku pojawienia się mobbingu do wsparcia pracowników. Z kolei pracownicy powinni dobrze znać swoje prawa i przestrzegać tych procedur w razie niebezpieczeństwa. W ten sposób zapobiegnie się mobbingowi i przyczyni się do poprawienia atmosfery w miejscu pracy.