Prawo cywilne a umowa o dzieło – jakie są zasady i obowiązki wynikające z umowy o dzieło

Prawo cywilne a umowa o dzieło – jakie są zasady i obowiązki wynikające z umowy o dzieło

Umowa o dzieło jest jednym z rodzajów umów cywilnoprawnych regulowanych przez Kodeks cywilny. Jej zawarcie wiąże się z koniecznością przestrzegania określonych zasad i obowiązków zarówno przez zleceniodawcę, jak i zleceniobiorcę. W poniższym artykule omówimy przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy o dzieło oraz przedstawimy istotne kwestie dotyczące zasad prawidłowego jej zawarcia i wykonania.

 1. Definicja umowy o dzieło

Umowa o dzieło to umowa, na mocy której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności intelektualnej lub artystycznej w zamian za wynagrodzenie. Jest to umowa mająca charakter cywilnoprawny, regulowana przez Kodeks cywilny.

 1. Zasady i obowiązki wynikające z umowy o dzieło

2.1. Zleceniodawca

Zleceniodawca jest osobą, która zleca wykonanie określonego dzieła. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, zleceniodawca jest zobowiązany do:

 • zapłaty wynagrodzenia zleceniobiorcy za wykonanie dzieła
 • udzielenia zleceniobiorcy wskazówek dotyczących charakteru i zakresu wykonywanego dzieła
 • przekazania zleceniobiorcy materiałów lub narzędzi niezbędnych do wykonania dzieła
 • odbioru wykonanego dzieła i zapłaty wynagrodzenia zleceniobiorcy

2.2. Zleceniobiorca

Zleceniobiorca jest osobą, która wykonuje określone dzieło na zlecenie zleceniodawcy. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, zleceniobiorca jest zobowiązany do:

 • wykonania dzieła zgodnie z zamówieniem zleceniodawcy
 • informowania zleceniodawcy o stanie wykonywanego dzieła
 • przestrzegania terminów wykonania dzieła
 • odbioru materiałów lub narzędzi przekazanych przez zleceniodawcę i ich zachowania w należyty sposób
 1. Warunki zawarcia umowy o dzieło

Zawarcie umowy o dzieło wymaga formy pisemnej. Umowa musi zawierać m.in.:

 • dokładny opis wykonywanego dzieła
 • termin wykonywania dzieła
 • wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła
 1. Wynagrodzenie i jego zmiany

Wynagrodzenie za wykonanie dzieła musi zostać ustalone przed jego wykonaniem. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, zmiana wysokości wynagrodzenia jest możliwa tylko za zgodą obu stron umowy. W takiej sytuacji konieczne jest sporządzenie aneksu do umowy o dzieło, zawierającego informacje o nowych warunkach umowy.

 1. Rozwiązanie umowy o dzieło

Umowa o dzieło może zostać rozwiązana z różnych przyczyn, np. z winy zleceniobiorcy, z powodu śmierci lub choroby zleceniobiorcy, lub z przyczyn losowych. W takiej sytuacji zleceniodawca może dochodzić odszkodowania za szkody poniesione w wyniku rozwiązania umowy. W przypadku rozwiązania umowy z winy zleceniodawcy, zleceniobiorca może żądać zwrotu wynagrodzenia za już wykonaną pracę.