Prawo finansowe a instrumenty finansowe – regulacje dotyczące instrumentów finansowych i inwestycji

Prawo finansowe a instrumenty finansowe – regulacje dotyczące instrumentów finansowych i inwestycji

Instrumenty finansowe stanowią jedno z kluczowych narzędzi sektora finansowego, służące do zarządzania ryzykiem oraz pozyskiwania finansowania. Ich rozwój w ostatnich latach spowodował konieczność ustanowienia regulacji dotyczących ich funkcjonowania. W niniejszym artykule przedstawione zostaną najważniejsze regulacje dotyczące instrumentów finansowych oraz inwestycji.

Instrumenty finansowe – co to jest?
Instrumenty finansowe to umowy pomiędzy dwoma lub więcej osobami, które określają prawa i obowiązki stron w zakresie finansowym. Mogą przyjmować różne formy, takie jak akcje, obligacje, opcje czy instrumenty pochodne. Ważnym aspektem instrumentów finansowych jest ich płynność oraz możliwość sprzedaży na rynku.

Regulacje dotyczące instrumentów finansowych

 1. Dyrektywy Unii Europejskiej
  W Unii Europejskiej ustanowione zostały dyrektywy regulujące różne rodzaje instrumentów finansowych. Wśród najważniejszych dyrektyw wymienić można MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive), MAR (Market Abuse Regulation), UCITS (Undertakings for collective investment in transferable securities) oraz AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive). Dyrektywy te wprowadzają szczegółowe regulacje dotyczące handlu instrumentami finansowymi oraz ochrony interesów inwestorów.

 2. Krajowe regulacje
  Obok regulacji unijnych, w każdym kraju istnieją także specyficzne przepisy regulujące funkcjonowanie instrumentów finansowych. Przykładem mogą być przepisy dotyczące funduszy inwestycyjnych czy krajowych giełd.

Inwestycje a prawo finansowe
Większość inwestycji realizowanych jest przy użyciu instrumentów finansowych. W związku z tym, inwestycje również podlegają regulacjom ustawowym.

Regulacje dotyczące inwestycji

 1. Prawo giełdowe
  Handel na giełdzie regulowany jest przez specjalne przepisy, takie jak ustawa o obrocie instrumentami finansowymi. Ustawy te określają m.in. zasady notowań, obrotu papierami wartościowymi oraz reżim podatkowy.

 2. Regulacje dotyczące funduszy inwestycyjnych
  Fundusze inwestycyjne są regulowane m.in. przez ustawę o funduszach inwestycyjnych oraz ustawę o podatku od towarów i usług. Wszelkie działania związane z zakupem, sprzedażą czy zarządzaniem funduszami muszą być prowadzone zgodnie z przepisami prawa.

Podsumowanie
Instrumenty finansowe oraz inwestycje odgrywają bardzo ważną rolę w sektorze finansowym, a ich funkcjonowanie regulowane jest przez szereg przepisów prawnych. Ustawy i dyrektywy wyznaczają ramy prawne, w których mogą działać podmioty rynku finansowego oraz inwestorzy. Wszelkie działania związane z instrumentami finansowymi i inwestycjami powinny być prowadzone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, ponieważ ich naruszenie grozi sankcjami finansowymi oraz prawnymi.