Prawo spółek – zasady funkcjonowania i przepisy dotyczące spółek handlowych

Prawo spółek – zasady funkcjonowania i przepisy dotyczące spółek handlowych

Prawo spółek – regulacje dotyczące funkcjonowania spółek handlowych

Spółki handlowe to bardzo popularne formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Dostępne są różne rodzaje spółek, w tym spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, a także spółka jawna. O każdej z nich mówi prawo spółek.

  1. Podstawowe zasady funkcjonowania spółek handlowych

Prawo spółek określa podstawowe zasady funkcjonowania spółek handlowych. Jedną z nich jest zasada osobowości prawnej, czyli to, że spółka ma osobowość prawną, czyli może nabywać prawa i zobowiązania we własnym imieniu. Inną zasadą jest podział odpowiedzialności w spółce, czyli że każdy udziałowiec odpowiada za zobowiązania spółki tylko do wysokości swojego wkładu.

  1. Rodzaje spółek handlowych i ich charakterystyka

Do najpopularniejszych rodzajów spółek handlowych w Polsce zaliczają się:

  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – w której udziałowcy (minimum dwóch) odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości swojego wkładu,
  • spółka jawna – w której udziałowcy odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie, a także całością swojego majątku,
  • spółka komandytowa – w której udziałowiec aktywny odpowiada za zobowiązania spółki solidarnie i całością swojego majątku, a udziałowiec komandytariusz odpowiada tylko do wysokości swojego wkładu,
  • spółka akcyjna – w której akcjonariusze odpowiadają tylko do wysokości wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji,
  • spółka partnerska – w której udziałowcy odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie i całością swojego majątku.
  1. Przepisy dotyczące zakładania spółek

Zarówno zakładanie spółki, jak i późniejsze funkcjonowanie z nią wiąże się z pn. kosztami założenia spółki. Podczas zakładania spółki trzeba na przykład uiścić opłatę za wpis do rejestru KRS. Warto zatem zwrócić uwagę na przepisy dotyczące założenia spółki, w tym m.in. na to, ile wynosi minimalny kapitał zakładowy w przypadku różnych rodzajów spółek. Dodatkowo, w przypadku zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, trzeba mieć na uwadze obowiązek złożenia umowy spółki w formie aktu notarialnego.

  1. Przepisy dotyczące funkcjonowania spółek

Prawo spółek reguluje wiele aspektów funkcjonowania spółek. Warto zwrócić uwagę na przepisy dotyczące sposobu przeprowadzania posiedzeń organów spółki (np. zgromadzenie wspólników), obliczania zysków i strat w poszczególnych rodzajach spółek, a także na zasady likwidacji spółki oraz wybory do organów spółki.

  1. Kary za nieprzestrzeganie przepisów prawa spółek

W kontekście prawidłowego funkcjonowania spółki warto pamiętać o tym, że nieprzestrzeganie przepisów prawa spółek może skutkować karą. Może to wiązać się chociażby z obowiązkiem zapłacenia kary za uchylanie się od zgłoszenia spółki do rejestru KRS, jak i za niedotrzymywanie innych wymagań prawa spółek.

Podsumowując, prawo spółek reguluje wiele aspektów funkcjonowania spółek handlowych. Wymaga to od przyszłych i obecnych właścicieli firm ścisłego przestrzegania przepisów z nim związanych, co ma zapewnić stabilność i bezpieczeństwo funkcjonowania spółek handlowych.