Prawo ochrony środowiska – zasady ochrony przyrody i środowiska naturalnego

Prawo ochrony środowiska – zasady ochrony przyrody i środowiska naturalnego

Prawo ochrony środowiska – zasady ochrony przyrody i środowiska naturalnego

W obecnych czasach na plan pierwszy wysuwa się ochrona środowiska i przyrody. Ziemia jest jedną z naszych największych skarbów i musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby ją chronić i dbać o nią. W tym celu powstało wiele przepisów prawnych, których celem jest zapewnienie ochrony przyrody i środowiska naturalnego, a także minimalizacja szkód wynikających z działalności ludzkiej.

 1. Prawo ochrony środowiska – co to jest?

Prawo ochrony środowiska to zbiór ustaleń prawnych, który reguluje działania człowieka wobec otaczającego go środowiska naturalnego. Celem tego prawa jest zapewnienie ochrony zasobów naturalnych, przyrody i bioróżnorodności. Dotyczy ono zarówno przedsiębiorców, jak i ludzi indywidualnych, którzy korzystają ze środowiska naturalnego i wpływają na nie w różny sposób.

 1. Zasady ochrony środowiska i przyrody
 • Minimalizacja wpływu na środowisko naturalne – każda osoba, przedsiębiorstwo czy organizacja powinny działać w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ na przyrodę i środowisko naturalne.

 • Ochrona bioróżnorodności – oznacza zachowanie różnorodności gatunkowej w naturalnych ekosystemach. Istnieją wiele zagrożeń, które mogą prowadzić do zniszczenia bioróżnorodności, takich jak: urbanizacja, przemysł, hodowla, wycinka lasów, skażenia wód.

 • Zasada zapobiegania – osoby i firmy powinny dążyć do zapobiegania szkodom, które mogą wynikać z ich działań na środowisko naturalne.

 • Zasada zaniechania – gdy działalność może mieć negatywny wpływ na środowisko, to w pierwszej kolejności powinno się zastanowić, czy ta działalność jest rzeczywiście potrzebna.

 • Zasada naprawiania szkody – jeśli szkoda już została wyrządzona, konieczne jest jej naprawienie.

 1. Czynności wymagające pozwolenia

Czynności, które wpływają na środowisko o znacznym stopniu, wymagają uregulowanego pozwolenia. Wszelkie przedsięwzięcia, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko, takie jak: budowa, eksploatacja, modernizacja, przebudowa, rozszerzenie czy zamknięcie przedsiębiorstwa, wymagają pozwolenia na oddziaływanie na środowisko.

Do czynności, które wymagają pozwolenia, należą:

 • Gospodarowanie odpadami emitującymi zanieczyszczenia do powietrza, wody lub gleby
 • Wytwarzanie i przetwarzanie różnych rodzajów energii
 • Utrzymanie i użytkowanie trasy transportowej (drogi, linie kolejowe)
 • Budowa, eksploatacja lub modernizacja infrastruktury technicznej i energetycznej
 • Wykorzystywanie wody, ziemi lub surowców mineralnych
 • Zakładanie gospodarstw rolnych czy hodowlanych
 1. Wymogi dla przedsiębiorstw

Wymogi, jakie stawiają przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska, to takie, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód, gleby lub do powietrza zanieczyszczeń oraz wprowadzania odpadów do wód lub do ziemi.

Wśród nich można wymienić:

 • Obowiązek prowadzenia działań monitorujących wpływ na środowisko wynikający z prowadzonej przez siebie działalności,
 • Obowiązek zgłaszania przedsięwzięć mogących wpływać na środowisko do urzędu
 • Prowadzenie działań mających na celu poprawę jakości powietrza, wody czy gleby
 1. Podsumowanie

Prawo ochrony środowiska jest zbiorem ustaleń regulujących działalność człowieka wobec środowiska naturalnego. Jego celem jest ochrona zasobów naturalnych, przyrody i bioróżnorodności. Wymagania, jakie stawia przedsiębiorstwom, odnoszą się do prowadzenia działań mających na celu zminimalizowanie wpływu na środowisko naturalne oraz utrzymanie bioróżnorodności. Zasady ochrony środowiska dotyczą nie tylko przedsiębiorstw, ale również każdej jednostki. Jest to nasza odpowiedzialność, aby dbać o planetę, która jest naszym domem.