Prawo rodzinne – najważniejsze zagadnienia związane z rodziną i małżeństwem

Prawo rodzinne – najważniejsze zagadnienia związane z rodziną i małżeństwem

Współczesne prawo rodzinne ma na celu uregulowanie kwestii związanych z rodziną i małżeństwem. Obejmuje to m.in. małżeństwa, rozwody, alimenty, opiekę nad dzieckiem oraz adopcję. Jakie są więc najważniejsze zagadnienia związane z prawem rodzinny?

 1. Małżeństwo – prawa i obowiązki

Małżeństwo stanowi podstawową formę życia rodzinnego. Według polskiego prawa, małżeństwo zawiązuje się przez oświadczenie woli małżeńskiej obojga narzeczonych przed urzędnikiem stanu cywilnego. Oboje muszą być pełnoletni, nie być małżonkami ani spokrewnieni w prostej linii. W trakcie trwania małżeństwa oboje małżonkowie mają szereg praw i obowiązków, m.in:

 • Prawo do spędzania czasu razem i podejmowania decyzji dotyczących życia rodzinnego
 • Wspólne gospodarowanie majątkiem
 • Obowiązek wzajemnej pomocy i wierności.
 1. Rozwód – jakie są przesłanki?

Ostatecznym etapem związku małżeńskiego może być rozwód, który przewiduje przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Aby rozwód mógł zostać orzeczony, konieczne są przesłanki, takie jak np.:

 • Trwałe i całkowite rozkładu pożycia małżeńskiego
 • Ciężkie naruszenie przez jednego z małżonków ciągłości małżeństwa
 • Skazanie jednego z małżonków za popełnienie przestępstwa, zasługującego na karę więzienia.
 1. Alimenty – jak obliczyć wysokość?

Jednym z najważniejszych obowiązków małżonków jest wzajemne utrzymanie i pomoc. Kiedy dochodzi do rozwodu, jedna strona może być zmuszona do płacenia alimentów na rzecz drugiej. Warto wiedzieć, że w Polsce obowiązek alimentacyjny nie ogranicza się tylko do dzieci, ale także do osób w wieku emerytalnym czy niezdolnych do pracy. Wysokość alimentów ustalana jest indywidualnie, uwzględniając m.in.:

 • Wysokość dochodów obydwu stron
 • Rzeczywiste potrzeby osoby uprawnionej
 • Kondycję zdrowotną oraz wiek osoby, która ma otrzymywać alimenty.
 1. Opieka nad dzieckiem – jakie prawa i obowiązki?

W przypadku rozwodu, jedną z najważniejszych kwestii jest ustalenie opieki nad dziećmi. W Polsce obowiązuje zasada, że opieka nad dzieckiem powinna być sprawowana przez oboje rodziców. W sytuacji, gdy jednak nie ma to sensu lub zagraża dziecku, opiekę nad nim przejmuje jedno z rodziców. W trakcie trwania postępowania, sąd ustala m.in.:

 • Kto będzie sprawował opiekę nad dzieckiem
 • Terminy i warunki kontaktów z drugim rodzicem.
 1. Adopcja – jakie są przesłanki?

Adopcja jest jednym ze sposobów na powiększenie rodziny. W Polsce zależnie od okoliczności istnieją różne formy adopcji, np. adopcja pełna, czy adopcja zastępcza. Przed podjęciem decyzji o adopcji, warto wiedzieć, że prawa i obowiązki adoptujących są takie same, jakie mają biologiczni rodzice. Adopcja zależy od spełnienia przesłanek, takich jak np.:

 • Konieczność ochrony dobra dziecka
 • Brak innych możliwości zapewnienia mu opieki i wychowania
 • Odpowiednie warunki materialne i osobiste domu i rodziny.

Podsumowując, polskie prawo rodzinne reguluje wiele kwestii, które dotyczą życia rodzinnego. Warto zdawać sobie sprawę, że przepisy te regulują nie tylko kwestie formalne, ale również prawa i obowiązki, jakie należą do rodziców czy małżonków. Znając swoje prawa i obowiązki, można lepiej zabezpieczyć swoją rodzinę i oprzeć na solidnym fundamencie dalsze szlify życia.